מנהל החינוך - מחלקת רישום

בקשה לביטול רישום - בתי ספר/ גני ילדים

הורה1:
כתובת:
הורה2:
כתובת:
ממבקשים לקבל ביטול רישום מתאריך:
לשנת הלימודים:
לטובת העברה לרשות:
מס’ הילדים עבורם אבקש את ביטול הרישום הינו
ילד/ה 1:
סוג מסגרת:
מסגרת חינוכית:
כיתה:
שם מוסד לימודים נוכחי:
זרם:

הסיבה לביטול הרישום:


הערות

כתב הצהרה והתחייבות (לתלמיד להורים החיים בנפרד)

הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, אלמן/ה)

1. אני הח"מ
לבקשתי:
עבור הקטין
ללימודים: בזרם:
2. הנני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה:
וכתובת ההורה הנוסף הינה:
3. הנני מצהיר ומתחייב/ת כי:
כתובת

(להלן: האחראי הנוסף)
* המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות הוא נכון. ידוע לי כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
* הנני מתחייב/ת להודיע למחלקת הרישום על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא כי המידע לא עודכן תוך14 ימים מיום השינוי, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום.
מסמכים לצירוף

שם הקובץ פעולות
ת.ז וספח של הורה 1
ת.ז וספח של הורה 2
חוזה חתום בדירה החדשה
מכתב מהאחראי הנוסף
פסק דין שמראה על אפוטרופוס

וויתור סודיות: מוותרים על סודיות המידע לגבי בננו/בתנו עבור אגף החינוך בעיריית גבעת שמואל על שלוחותיו, ומאשרים קבלת והעברת מידע לגביו.
אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא”ל הבא:
חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר